•  

  Inscripció a activitats i formació

  Properes jornades i cursos

  • [01/2017] Conceptes bàsics en la gestió de projectes i direcció de projectes amb Gantter
  • [02/2017] Les Lleis 39/2015 i 40/2015 i la gestió documental
  • [03/2017] Introducció bàsica al concepte i gestió de metadades per a la gestió de documents electrònics d’arxiu
  • [04/2017] Gestió documental corporativa per a la gestió de documents electrònics
  • [05/2017] Gestió de documents, drets d'accés i transparència
  • [06/2017] Seminari de DPF Manager (TIFF) i VeraPDF
  • [07/2017] Règim Jurídic adaptat a la gestió documental i els arxius
  • [08/2017] Crowdsourcing i arxius. Experiències existents
  • [09/2017] Taller de realització de capses de conservació i sistemes de presentació
  • [10/2017] Taller d’auditories de seguretat: protecció de dades, seguretat de la informació
  • [11/2017] Com es pot ajudar des de l’arxiu a la nostra organització per passar una norma ISO
  • [12/2017] Aplicació pràctica de l’auditoria del model de maduresa
  • [13/2017] Fotografia Digital: Bases per al disseny d'un arxiu

  Informació per a la Inscripció

  1. La celebració de cada curs resta supeditada a l’existència de matrícules suficients. En cas de suspensió d’un curs, l’import de la inscripció serà abonat als qui l’haguessin formalitzat.

   En cas de modificació del programa d’un curs (horaris, dates, llocs, professor, etc.), l’import de la inscripció serà abonat als qui l’haguessin formalitzat i així ho desitgin, un cop des de la secretaria de l’AAC se’ls hagi comunicat el canvi.

  2. En cas que hi hagi qualsevol eventualitat contrària a la inscripció inicial, la persona interessada s’ha de posar en contacte amb la secretaria de l’AAC per a comunicar-ho, tenint en compte:
   1. El termini ordinari per anul·lar la inscripció a un curs serà de tres dies i s’ha de comunicar abans de l’inici del corresponent curs mitjançant correu electrònic, carta o fax, i, es retornarà l’import de la matrícula menys el 10% en concepte de despeses de tramitació.
   2. Si per causa major no s’ha pogut assistir al curs, caldrà justificar-ho formalment mitjançant carta escrita adreçada al president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya per tal que es retorni l’import íntegre.
   3. El termini per comunicar la no assistència als cursos gratuïts serà de vint-i-quatre hores d’antelació. En cas contrari, l’AAC podrà restringir l’accés a properes inscripcions gratuïtes per tal de garantir l’assistència de socis en llista d’espera.

  3. El nombre de places dels cursos és limitat; així doncs, la reserva de places es farà d’acord amb l’ordre d’arribada de les inscripcions a la seu de l’AAC.

  4. Per tal que la inscripció als cursos seleccionats sigui vàlida, cal haver fet efectiu el pagament corresponent, dins el termini de matrícula, a un dels comptes següents:

   - La Caixa: ES98 2100 0868 5602 0038 9492
   - Banc Sabadell: ES94 0081 0172 9000 0120 1624
   A l’ingrés cal fer constar el nom del participant i el número de curs.

  5. La inscripció es pot formalitzar per correu electrònic, fax o personalment a la seu de l’AAC.

  6. Bonificacions:
   1. Les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur hauran d’acreditar la seva situació laboral per obtenir la tarifa bonificada (50% de descompte sobre l’import del curs).

  Formalització d’inscripcions

  c/ Rocafort, 242 bis, 1r
  08029 Barcelona
  Tel. i fax: 93 419 89 55
  a/e: associacio@arxivers.com
  http://www.arxivers.com

  Dades d'inscripció

 •  
  Inscripció per a:
 •  

  Dades personals

 •  
  Nom i cognoms*
 •  
  DNI*
 •  
  Adreça personal*
 •  
  Municipi*
 •  
  Codi postal*
 •  
  Telèfon
 •  
  Correu electrònic
 •  

  Dades professionals

 •  
  Lloc de treball
 •  
  Adreça laboral
 •  
  Codi postal
 •  
  Telèfon
 •  
  Correu electrònic
 •  

  Altres dades

 •  
  Soci
  Si
  No
 •  
  Comentari
 •  
  Adjuntar justificant pagament
 •  
  Validació

 •  
 •  

  En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, les vostres dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer 'Alumnes cursos', titularitat de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita dirigida a l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, Rocafort 242 bis, 1er, 08029 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: associacio@arxivers.com.

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre les activitats que organitza l'AAC-GD.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
activitats@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona