Eleccions 2017

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA (2017)

ANTECEDENTS

Segons l’article 19 dels Estatuts de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya (d’ara endavant, «Estatuts de l’AAC»), aprovats el 13 de desembre de 2010, les eleccions a càrrecs de la Junta Directiva s’han de celebrar cada quatre anys.

Atès que les darreres eleccions van tenir lloc el 24 de maig de 2013, en la sessió extraordinària de l’Assemblea General de l’AAC feta a Barcelona, la Junta Directiva sorgida d’aquelles eleccions pren els acords següents.

ACORDS

  1.  Aprovar la convocatòria de les eleccions a càrrecs de la Junta Directiva i requerir la secretaria per tal que les organitzi.
  2. Les eleccions tindran lloc el dia 5 de maig de 2017, coincidint amb el XVI Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya, que es farà a Reus entre el 4 i el 6 de maig. D’aquesta manera es complirà amb l’article 20 dels Estatuts de l’AAC, segons el qual la Junta Directiva ha d’aprovar la convocatòria i anunciar-la en el newsletter setmanal, el lloc web de l’AAC i el Butlletí de l’AAC, amb una antelació de 60 dies naturals respecte a la data de la celebració.
  3.  La presentació de les candidatures es podrà fer des de la comunicació oficial de la convocatòria d’eleccions fins al dia 5 d’abril de 2017. D’aquesta manera es complirà amb el termini que estableix l’article 21 dels Estatuts de l’AAC, el qual explica que les candidatures es poden presentar a la Secretaria de l’AAC des de la data de la convocatòria fins a 30 dies naturals previs a la celebració de les eleccions.
  4.  El dia 6 d’abril de 2017 la Junta Directiva es reunirà per proclamar com a candidates aquelles llistes que compleixin els requisits establerts. L’endemà es publicaran les llistes proclamades en el lloc web de l’AAC, fet que serà comunicat als responsables de cada candidatura. Si hi hagués alguna exclusió, hauria de ser motivada i es comunicaria a la candidatura exclosa l’endemà mateix, el dia 7 d’abril de 2017. Contra la resolució d’exclusió d’una candidatura es pot presentar un recurs davant la Junta Directiva en el termini de quaranta-vuit hores. En aquest cas, s’acceptarien fins al 10 d’abril, ja que coincidiria amb el cap de setmana. La Junta Directiva resoldria el dia 12 d’abril de 2017.
  5. La mesa electoral estarà constituïda per quatre membres de l’actual Junta Directiva. Segons l’article 23 dels Estatuts de l’AAC, ha d’estar integrada per la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria i un altre membre de la Junta Directiva. En aquest cas, seran el Sr. Joan Soler, com a president; el Sr. Vicenç Ruiz, com a vicepresident; el Sr. Josep Ribas, com a secretari, i la Sra. Dolors Visa, com a vocal de Relacions Institucionals. Aquests ho disposaran tot perquè la votació pugui tenir lloc el dia 5 de maig de 2017, segons el que estableixen els articles 23, 24 i 26 dels Estatuts de l’AAC.
  6. Cal recordar que només els socis amb la categoria de numeraris poden exercir el dret a vot, tal com estableix el punt 6 de l’article 10 dels Estatuts de l’AAC.
  7.  Si es vol exercir el vot presencial, les paperetes i els sobres per a la votació de les candidatures estaran a la disposició dels socis numeraris a l’estand de l’AAC durant el Congrés i a l’entrada de l’Assemblea General.
  8. Si es vol exercir el vot per correu, les paperetes es publicaran en el lloc web de l’AAC i estaran a la disposició dels socis de l’AAC a partir del dia 7 d’abril. Si hi hagués alguna reclamació per la denegació d’una candidatura, es faria a partir del dia 13 d’abril de 2017. Aquest document, en format PDF, s’haurà d’imprimir i també s’haurà de fer servir el mecanisme que estableix l’article 26 dels Estatuts. El funcionament del vot per correu és el següent: en primer lloc, la papereta s’ha d’introduir dins d’un sobre blanc; després, aquest sobre s’ha d’introduir en un altre, al qual també caldrà incorporar la còpia del DNI o del carnet de membre de l’AAC, i finalment, aquest sobre s’ha d’enviar per correu certificat, adreçat a la Presidència de l’AAC, amb l’aclariment següent: «Per a les eleccions a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya del dia 5 de maig de 2017».
  9.  Segons el punt 4 de l’article 26 dels Estatuts de l’AAC, només es poden computar els vots emesos per correu certificat que compleixin els requisits establerts en els punts 1, 2 i 3 de l’article 26, i que tinguin entrada a la Secretaria de l’AAC, establerta a la seva seu del carrer Rocafort, 242 bis, 1r (08029) de Barcelona, fins a tres dies abans del dia de la votació, en aquest cas, fins al 2 de maig de 2017.

 

Més informació sobre: VOTACIONS A LES ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA (2017) 

 

Barcelona, 27 de febrer de 2017

 

Josep Ribas, secretari
Joan Soler, president

Last modified on Dimarts, 11 abril 2017 08:23

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona